കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം

നൂറുമേനിയുടെ വിളവ് കൊയ്ത്  കാർമൽ കോളേജ്, മാള കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം