വിദ്യാർത്ഥിപ്രതിഭാ പുരസ്‌കാരം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  വിദ്യാർഥിപ്രതിഭാ പുരസ്‌കാരം നേടിയ  Navya V.D ക്ക്  അഭിനന്ദനങ്ങൾ